Allmänna villkor för användning av webbplats

Villkor

Läs noga igenom dessa villkor innan du besöker Nordea Finans Finland Ab:s webbsidor (webbplatsen). I och med att du besöker nämnda webbplats godkänner du samtidigt att nedanstående villkor är bindande för dig. Enskilda dokument och delar av denna webbplats kan vara förenade med särskilda villkor som gäller i tillägg till de allmänna villkoren. På användningen av nät- och telefontjänster tillämpas särskilda villkor.  

Tjänsteleverantörer

Webbplatsen omfattar tjänster som tillhandahålls av Nordea Finans Finland Ab (Nordea Finans) eller av andra bolag som tillhör Nordea Bank AB (publ) -koncernen. Alla dessa bolag som tillhör koncernen kan här benämnas tjänsteleverantörer. Information om Nordea Bank AB (publ) -koncernen och de ingående bolagen finns tillgänglig på www.nordea.com.

Information om tjänsteleverantören
NamnNordea Finans Finland Ab
AdressAleksis Kivis Gata 9, FI-00020 NORDEA
Organisationsnummer0112305-3
Telefon+358 9 1651

Finansministeriet har utfärdat Nordea Finans Finland Ab licens nummer 18/416/92.

Nordea Finans Finland Ab:s verksamhet övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB 159, 00101 HELSINGFORS, (Tel.) +358-9-18351, (Telefax) +358-9-183 5328.

Nordea Finans Finland Ab hör till affärsbank till Finansbranschens Centralförbund r.f., Östersjögatan 11-13, 001180 HELSINGFORS, (Tel.)+358-20-7934 200, (Telefax) +358-20-7934 202.

Övriga tjänsteleverantörer

Webbplatsen kan också innehålla tjänster som tillhandahålls av andra bolag inom Nordeakoncernen liksom av externa bolag. Information om dessa tjänsteleverantörer framgår av tjänsteavtalen eller genom annat material som publicerats av tjänsteleverantörerna.

Begränsningar avseende användandet av webbplatsen och avseende juridiska konsekvenser

Den information som finns på webbplatsen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd, som en förfrågan om att köpa eller sälja, eller som en rekommendation i något avseende, från någon av tjänsteleverantörerna, om inte banken uttryckligen meddelar att så är fallet. Detsamma gäller alla jurisdiktioner där lagen inte tillåter spridning av offerter eller råd till allmänheten. Webbplatsen och den information som lämnas där är enbart avsedd för Finland, om inte annat uttryckligen avtalas eller meddelas. Den information som finns på webbplatsen ska inte anses vara ett anbud som binder informationslämnaren, om inte annat uttryckligen meddelas. Informationen på webbplatsen utgör inte ett anbud om att köpa eller sälja värdepapper eller andra finansiella instrument, och inte heller en rekommendation att vidta någon sådan åtgärd. Bindande avtal med banken måste alltid slutas genom separata tjänsteavtal.

Banken kan ge råd i skatte- eller investeringsfrågor. Banken påtar sig inget ansvar för förluster, skada eller åtgärder till följd av de råd banken lämnat.

Information som lämnas av tredje part

De länkar som finns på webbsidan är endast avsedda för informationsändamål. Den som tillhandahåller tjänsten svarar inte för material som producerats eller publicerats av tredje part, även om webbplatsen innehåller länkar till sådant material. Tredje part ansvarar själv för publiceringen av lagstadgad information om den egna webbplatsen, och tjänsteleverantören ansvarar inte för sådan information som uteblivit eller är bristfällig.

E-post  och andra okrypterade meddelanden

De som använder webbplatsen påminns om att sekretess inte kan garanteras för e-postmeddelanden eller andra okrypterade meddelanden som sänds via allmänna datanät. Användare bör inte förmedla personuppgifter eller annan känslig information till banken per e-post. Nordea Finans och övriga tjänsteleverantörer är inte skyldiga att genomföra uppdrag eller servicebegäran som skickats via e-post eller andra motsvarande okrypterade meddelanden. Nordea Finans har rätt att på kundens begäran skicka allmän information per e-post till den e-postadress eller tjänst som kunden angett. Tjänsteleverantören ansvarar inte för skada som orsakats till följd av att.

Upphovsrätt och varumärken

Bolag som tillhör Nordea Bank AB (publ) -koncernen eller en tredje part, som gjort särskilt förebehåll härom, behåller äganderätt, upphovsrätt och övriga immateriella rättigheter till material på webbplatsen. Alla rättigheter förbehålles i alla länder. Publicering, reproduktion, överföring eller förvaring av hela eller en del av innehållet på webbplatsen utan tillstånd av rättsinnehavaren är förbjudet, med undantag av lagring på dator eller utskrift för personligt bruk. Innehållet på webbplatsen får citeras i den utsträckning det är tillåtet enligt gällande upphovsrättslagstiftning. Vid citering måste källan tydligt anges. Varumärken och logotyper som förekommer på webbplatsen får emellertid inte reproduceras, publiceras eller distribueras utan bankens skriftliga medgivande.

Tillämplig lag

På dessa villkor tillämpas Finlands Lag.